Disclaimer

Algemene voorwaarden VandenbergEvents.com

 

Tot stand gekomen op 4 maart 2015.

Algemene Voorwaarden VandenbergEvents.com, gevestigd aan Kernweg 1, 1627LC, te Hoorn, ingeschreven bij de KvK onder nummer 37130395.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
VandenbergEvents.com: VandenbergEvents.com, ingeschreven bij de KvK onder nummer 37130395.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die VandenbergEvents.com voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.
Dienstverlening op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en VandenbergEvents.com, waarbij in het kader van een door de VandenbergEvents.com georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.
Koop op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en VandenbergEvents.com, waarbij in het kader van een door de VandenbergEvents.com georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen VandenbergEvents.com en de wederpartij.
Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en VandenbergEvents.com.
Tegoedbon: Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de Wederpartij zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt en/of de dienst wordt verricht.
Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen VandenbergEvents.com en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met VandenbergEvents.com, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden VandenbergEvents.com en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met VandenbergEvents.com zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en/of offertes

 1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Aanbiedingen en/of offertes zijn gedurende de in de aanbieding/offerte opgegeven periode geldig. Aanbiedingen en/of offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.
 3. De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.
 4. com kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is VandenbergEvents.com daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VandenbergEvents.com anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht VandenbergEvents.com niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van VandenbergEvents.com.

Artikel 5 Duur overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

Artikel 6 Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt VandenbergEvents.com de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. VandenbergEvents.com zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal VandenbergEvents.com de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal VandenbergEvents.com daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal VandenbergEvents.com proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. com zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan VandenbergEvents.com kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en VandenbergEvents.com zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 7 Uitvoering overeenkomst

 1. com zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. com heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. com heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft VandenbergEvents.com het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is VandenbergEvents.com niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft VandenbergEvents.com het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan VandenbergEvents.com.
 7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft VandenbergEvents.com het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
 8. De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8 Prijzen en tarieven

 1. De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.
 4. Van alle bijkomende kosten zal VandenbergEvents.com tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 9 Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

 1. Indien VandenbergEvents.com bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is VandenbergEvents.com gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien VandenbergEvents.com het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

– de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op VandenbergEvents.com rustende verplichting ingevolge de wet;
– VandenbergEvents.com alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
– bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

 1. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 2. com zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. VandenbergEvents.com zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 10 Koop en/of Dienstverlening op afstand

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.
 2. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.
 3. Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft VandenbergEvents.com het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
 4. Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de VandenbergEvents.com geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 5. In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien VandenbergEvents.com het product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.
 6. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 7. Indien VandenbergEvents.com niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door VandenbergEvents.com geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien VandenbergEvents.com in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
 8. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst herroepen via het de door de VandenbergEvents.com geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Opdrachtgever eigen gekozen wijze.
 9. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien VandenbergEvents.com met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Opdrachtgever en indien de Opdrachtgever heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra VandenbergEvents.com de Dienst volledig heeft verricht.
 10. Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.
 11. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij VandenbergEvents.com heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.
 12. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort VandenbergEvents.com uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
 13. Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt VandenbergEvents.com de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort VandenbergEvents.com uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien VandenbergEvents.com en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van VandenbergEvents.com. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.
 14. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
  – onroerende goederen;
  – reisovereenkomsten;
  – financiële diensten;
  – diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
  – diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  – kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;
  – producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop VandenbergEvents.com geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
  – verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
  – hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
  – producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
  – producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
  – producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;
  – producten en/of diensten van persoonlijke aard;
  – producten en/of diensten op maat gemaakt.

Artikel 11 Levering

 1. Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 2. Levering vindt plaats af VandenbergEvents.com of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
 3. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
 4. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat VandenbergEvents.com de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 12 Leveringstermijnen

 1. De levering zal plaatsvinden binnen 1 werkdag.
 2. Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien VandenbergEvents.com gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan VandenbergEvents.com heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij VandenbergEvents.com schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij VandenbergEvents.com alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat VandenbergEvents.com zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat VandenbergEvents.com binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 13 Uitvoeringstermijnen

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de VandenbergEvents.com opgegeven termijn.
 2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien VandenbergEvents.com gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan VandenbergEvents.com heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij VandenbergEvents.com schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij VandenbergEvents.com alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat VandenbergEvents.com zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat VandenbergEvents.com binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 14 Risico-overgang

 1. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van VandenbergEvents.com.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 15 Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door VandenbergEvents.com aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking vindt plaats middels een online betaalsysteem.
 2. Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen.
 3. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 4. com en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van VandenbergEvents.com en de verplichtingen van de Wederpartij jegens VandenbergEvents.com onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 Incassokosten

 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft VandenbergEvents.com van de Wederpartij recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 3. com heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat VandenbergEvents.com de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
 4. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 17 Tegoedbon

 1. Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij VandenbergEvents.com.
 2. De Wederpartij dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.
 3. Een Tegoedbon is na uitgifte geldig voor de duur van 1 jaar.
 4. Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.
 5. In geval van Koop op afstand kunnen tegoedbonnen binnen veertien dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.
 6. In geval van Dienstverlening op afstand kunnen tegoedbonnen binnen veertien dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door VandenbergEvents.com in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van VandenbergEvents.com totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 19 Opschorting

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft VandenbergEvents.com het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is VandenbergEvents.com bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
  – na het sluiten van de Overeenkomst VandenbergEvents.com omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  – de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  – zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van VandenbergEvents.com kan worden gevergd.
 3. com behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20 Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is VandenbergEvents.com bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is VandenbergEvents.com bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  – na het sluiten van de Overeenkomst VandenbergEvents.com omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  – de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  – door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van VandenbergEvents.com kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  – zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van VandenbergEvents.com kan worden gevergd;
  – de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  – de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
  – de Wederpartij komt te overlijden.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van VandenbergEvents.com op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien VandenbergEvents.com de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is VandenbergEvents.com niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door VandenbergEvents.com geleden schade.

Artikel 21 Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan VandenbergEvents.com of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VandenbergEvents.com geen invloed kan uitoefenen en waardoor VandenbergEvents.com niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door VandenbergEvents.com in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
 4. com heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat VandenbergEvents.com zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel VandenbergEvents.com als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt VandenbergEvents.com zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien VandenbergEvents.com ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VandenbergEvents.com gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 22 Garanties

 1. com garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. VandenbergEvents.com garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
 2. com garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
 4. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
 5. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal VandenbergEvents.com, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
 6. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.
 7. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat VandenbergEvents.com in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 8. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar VandenbergEvents.com geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 23 Onderzoek en reclame

 1. De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na levering van het Product schriftelijk aan VandenbergEvents.com gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan VandenbergEvents.com gemeld te worden.
 4. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan VandenbergEvents.com gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 5. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 6. De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal VandenbergEvents.com aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door VandenbergEvents.com nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij VandenbergEvents.com niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.
 7. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij VandenbergEvents.com binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.
 8. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij aan de gekochte geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 24 Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. VandenbergEvents.com is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van VandenbergEvents.com.
 2. com is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat VandenbergEvents.com is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VandenbergEvents.com kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien VandenbergEvents.com aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VandenbergEvents.com beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door VandenbergEvents.com aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat VandenbergEvents.com overeenkomstig de verzekering draagt.
 5. De Wederpartij dient de schade waarvoor VandenbergEvents.com aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan VandenbergEvents.com te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens VandenbergEvents.com vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 25 Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart VandenbergEvents.com voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
 2. Indien VandenbergEvents.com door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden VandenbergEvents.com zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van VandenbergEvents.com en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 26 Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens VandenbergEvents.com en de door VandenbergEvents.com (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
 2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij VandenbergEvents.com ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 27 Intellectuele eigendom

 1. com behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. com behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 28 Privacy

 1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan VandenbergEvents.com verstrekt, zal VandenbergEvents.com zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. com mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 3. Het is VandenbergEvents.com niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak VandenbergEvents.com gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en VandenbergEvents.com zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is VandenbergEvents.com niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 5. De Wederpartij gaat akkoord dat VandenbergEvents.com de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
 6. com behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 29 Cookies

 1. Bij het bezoeken van onze website kan VandenbergEvents.com informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 2. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan VandenbergEvents.comverstrekt en VandenbergEvents.com verzamelt, zal VandenbergEvents.com zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 3. com mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 4. De informatie die VandenbergEvents.com verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 5. Het is VandenbergEvents.com niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 6. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak VandenbergEvents.com gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en VandenbergEvents.com zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is VandenbergEvents.com niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 7. De Wederpartij gaat akkoord dat VandenbergEvents.com de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
 8. com behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 30 Nieuwsbrief

 1. De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
 2. De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
 3. De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per post en per mail.
 4. De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 31 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VandenbergEvents.com partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Artikel 32 Vindplaats

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 37130395.